Szkolenia bhp według kilku aspektów prawnych

instruktaż ogólny1. Szkolenie wstępne:

 • szkolenie wstępne ogólne
 • instruktaż ogólny

Instruktaż ogólny – przed dopuszczeniem do wykonywania pracy – przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, a także studenci odbywający praktyki studenckie i uczniowie szkół zawodowych odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy.

Szkolenia wstępne przeprowadzane są według programów opracowanych dla poszczególnych grup (stanowisk).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860 z późn. zm.).

 2. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku pracy dla:

 • pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych
 • pracownika przenoszonego na wyżej wymienione stanowiskao oraz zatrudnionych na tych stanowiskach w przypadku zmiany procesu technologicznego, wprowadzenia substancji szkodliwych dla zdrowia czy nowych narzędzi, maszyn i innych urządzeń itp.
 • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktyki studenckie.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę,
posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860 z późn. zm.).

3 . Szkolenie okresowe w zakresie bhp odbywają:

Szkolenie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy:

 • osoby będące pracodawcami,
 • osoby kierujące pracownikami (kierownicy, mistrzowie i brygadziści).

Szkolenie okresowe w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy:

 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urzadzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,
 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni wyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe l uciążliwelub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z 2004 r. z póżn. zm.).

4 . Szkolenie w zakresie bhp – okresowe

 • szkolenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się nie rzadziej niż raz na trzy lata,
 • szkolenie pracowników na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników – nie rzadziej niż raz w roku,
 • pozostali – nie rzadziej niż raz na 5 lat

Rozporządzenie Ministra gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z póżn. zm.).

Możliwość komentowania jest wyłączona.